Wnioski PFRON

Dofinansowanie PCPR i MOPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje dopłaty ze środków PFRON na:

 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych
 • dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Do pomocy ze środków PFRON są uprawnione soby posiadające grupe inwalidzką, a forma i wysokość tej pomocy uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności i od sytuacji materialnej osoby.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Dofinansowaniem może zostać objęty koszt zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczyczych

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekracza kwoty:

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli udział taki jest wymagany – w sytuacji gdy cena zakupu nie jest wyższa niż ustalony limit NFZ
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków – w sytuacji gdy cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Do wniosku o dofinansowanie dołączyć należy :

 • kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu),
 • kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16 (oryginał do wglądu).
 • fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, a także kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzonego za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie albo – w przypadku gdy Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu po otrzymaniu z PCPR decyzji przyznającej dofinansowanie – kosztorys wraz z kserokopią aktualnego zlecenia lekarskiego na wydanie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, z potwierdzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia kwotą refundacji.

Dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego – osoby indywidualne

Sprzęt rehabilitacyjny (rower rehabilitacyjny, rotor, materac rehabilitacyjny, urządzenia do masażu rehabilitacyjnego, itp) to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania , jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

 1. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu
 2. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie (np. łóżko rehabilitacyjne). Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia umożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/ lub przekazywanie informacji.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie:

 1. ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu

 2. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskał na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z następującymi dokumentami:

 • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
 • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16
 • zaświadczeniem wydanym przez lekarza prowadzącego, zawierającym szczegółowy opis schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności (wypełnione w języku polskim)

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania umożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

AKTYWNY SAMORZĄD – dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

PowiększPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Powiatowym/Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają do wzięcia udziału w pilotażowym programie. Z dniem 2 maja 2013 rusza pilotażowy program "Aktywny Samorząd" , który stanowi ważny krok w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może otrzymać do 90% dofinansowania do zakupu wóżka elektrycznego. Wnioski są bardzo indywidualnie skonstuowane, pomagamy w przygotowaniu wniosku i dokumentacji do MOPS/PCPR. Posiadamy bogatą ofertę wózków o napędzie elektrycznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., w części dotyczącej rehabilitacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.

 

KONTAKT i druki do pobrania:

MOPS Nowy Sącz 33-300, ul. Zywiecka 13,tel. 18 444 3623, 18 444 3624, www.mops.nowysacz.pl

PCPR Nowy Sącz 33-300, ul. Kilińskiego 72 a, tel: 18/ 443 75 91; 443 82 51, www.pcpr-ns.pl

PCPR Limanowa 34-600, ul. Józefa Marka 9 tel: 18/ 337 58 27, www.pcpr-limanowa.pl

PCPR Nowy Targ 34-400ul. Szaflarska 39, tel: 18/ 264 08 07, www.pcpr.nowotarski.pl

PCPRSucha Beskidzka 34-200, ul. Koscielna 5b, tel: 33/ 874 40 31, www.pcpr.suchabeskidzka.pl

PCPR Myślenice 32-400, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel:12/274 37 80, www.pcpr.myslenicki.pl